Việc làm bền vững

Chương trình hợp tác quốc gia ILO – Việt Nam về việc làm bền vững 2012-2016

Chương trình tập trung vào ba lĩnh vực trụ cột – việc làm và phát triển doanh nghiệp bền vững, an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, và quản trị thị trường lao động.