Xuất bản kết quả Khảo sát quốc gia về Lao động Trẻ em 2018

Kết quả cuộc Khảo sát quốc gia về LĐTE 2018 (là cuộc khảo sát thứ hai tại Việt Nam) dự kiến sẽ được xuất bản vào đầu năm sau. Cuộc khảo sát mới lần này sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về phạm vi, đặc điểm và những nhân tố quyết định đến tình trạng LĐTE tại Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ giúp định hướng cho việc xây dựng các chiến lược và các hoạt động can thiệp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam. Việc thu thập số liệu do Tổng cục Thông kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO và báo cáo sẽ do Viện Khoa học Lao động và Xã hội biên soạn.