Nhân rộng phương pháp SCREAM trong các hoạt động phòng ngừa Lao động Trẻ em

SCREAM (Hỗ trợ quyền trẻ em thông qua Giáo dục, Nghệ thuật và Phương tiện truyền thông) là một chương trình giáo dục được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức của những người trẻ tuổi về quyền trẻ em và LĐTE. Sau khi chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, dự án ENHANCE đã hỗ trợ tập huấn phương pháp SCREAM cho các giảng viên, các Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội và Sở Giáo dục và Đào Tạo tại ba tỉnh dự án. Dựa trên cơ sở thành công của hoạt động này, Dự án tiếp tục hỗ trợ kế hoạch nhân rộng các hoạt động SCREAM tại các trường và cộng đồng trên toàn quốc thông qua thỏa thuận thực hiện với Cục Trẻ Em trong thời gian tới.

Dự án ENHANCE sẽ hỗ trợ Cục Trẻ Em nhân rộng các lớp tập huấn cho giảng viên nguồn nhằm phát triển mạng lưới các giảng viên SCREAM cấp quốc gia cho các cán bộ phụ trách của các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục, Đoàn Thanh Niên và các Trung tâm công tác xã hội thuộc 63 tỉnh thành. Từ đó, các hoạt động SCREAM sẽ tiếp tục được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc sau khi dự án kết thúc.