Hội thảo sơ kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp


Mục tiêu tổng quát của hoạt động là xây dựng thảo luận và chia sẻ các bài học thực tiễn nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp nhằm hướng tới tăng cường khả năng thương lượng tập thể, giúp giảm tỷ lệ lao động nghỉ việc, củng cố mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, thúc đẩy quan hệ lao động ổn định, giúp người lao động được hưởng điều kiện làm việc đồng đều giữa các doanh nghiệp