Đào tạo thí điểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành da giầy với LEFASO

Mục tiêu chính

  • Cải thiện công tác phát triển doanh nghiệp của LEFASO dành cho các doanh nghiệp thành viên thông qua tích hợp chương trình đào tạo của SCORE;
  • Giới thiệu các điển hình doanh nghiệp bền vững của chương trình đào tạo SCORE đến với doanh nghiệp trong ngày da giầy.