Hội thảo các mô hình công đoàn hiệu quả khu công nghiệp hướng tới tăng cường chức năng đại diện trong bối cảnh mới


Sự kiện sẽ tập hợp đại diện công đoàn các khu công nghiệp tại khu vực phía nam với số lượng dự kiến là 45 trong đó 41 khách mời là cán bộ công đoàn khu công nghiệp và liên đoàn lao động tỉnh. Tại hội thảo thành viên của ban điều phối mạng lướng công đoàn khu chế xuất cũng sẽ được mới tham dự và lên kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động trong năm 2019.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của hoạt động là xây dựng thảo luận nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn nhằm hướng tới tăng cường khả năng thương lượng tập thể thông qua:
  • Hỗ trợ sự tham gia của đại diện VGCL tại khu công nghiệp trong thảo luận về vai trò của công đoàn cấp cao trong quá trình thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp và đình công;
  • Hỗ trợ nghiên cứu và thảo luận về tính hiệu quả và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp và đình công;
  • Hỗ trợ nghiên cứu xác định vai trò của tổ chức đại diện người lao trong quá trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp.