Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động công đoàn các khu công nghiệp/ khu chế xuất/khu kinh tế (KCN/KCX/KKT)

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiều tác động được dự đoán mang lại cho doanh nghiệp cũng là các yếu tố mang lại cơ hội và thách thức cho hoạt động công đoàn, đặc biệt là hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) có số lượng người lao động lớn. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi này, cũng như thúc đẩy hoạt động công đoàn tại các KCN hiệu quả hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm:
  1. cung cấp các thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn tại các KCN/KCX tại Việt Nam;
  2. cung cấp các thông tin về các cơ hội và thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập, các tác động từ Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam; và
  3. Hỗ trợ các cán bộ công đoàn các KCN toàn quốc chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và hoạt động công đoàn, bao gồm thương lượng tập thể, đối thoại tại doanh nghiệp, đa doanh nghiệp và xác định vai trò hỗ trợ của Công đoàn các KCN.