Tập huấn tiểu vùng về Chiến lược quốc gia đảm bảo An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho lao động trẻ

Mục tiêu của sự kiện là tăng cường năng lực của ba bên cùng các bên liên quan trong việc lên kế hoạch, xây dựng và quản lý nhằm nâng cao chất lượng hệ thống quốc gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.


Sau khóa tập huận, học viên sẽ có thể:
  • Nắm rõ các nguyên tắc, khai niệm và kinh nghiệm của ILO trong thiết kế và thực hiện hệ thống hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp quốc gia;
  • Hiểu đầy đủ những rủi ro cụ thể mà lao động trẻ đang phải đối mặt và tính cấp bách trong việc giải quyết chúng;
  • Phân tích tốt hơn nhu cầu của từng quốc gia để xây dựng hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp quốc hiệu quả; và
  • Hiểu rõ hơn những công cụ về An toàn và Sức khỏe nghề nghiêp có thể được sử dụng để bảo vệ lao động trẻ và những đối tượng dễ bị tổn thương khác.


_______________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm kinh phí Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 11.443.156 đô la.