Hội thảo tập huấn về hệ thống quản lý giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề theo ngành

Hội thảo được tổ chức với mục đích chia sẻ các kinh nghiệm quốc gia, khu vực và quốc tế trong việc thiết lập hệ thống quản lý giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) từ đó đưa ra lựa chọn cho các bên tham gia nhằm nâng cao chất lượng quản trị hệ thống tại Việt Nam


Kế quả mong đợi

Dự kiến sau sự kiện này, các đơn vị tham gia sẽ:
  1. nâng cao nhận thức về mục tiêu, cấu trúc, các tài liệu quan trọng, kết quả mong đợi và quá trình hoạt động của dự án;
  2. làm quen với khái niệm quản trị TVET và những đặc điểm của hệ thống quản lý TEVT của các nước trên thế giới;
  3. xây dựng hệ thống các phương pháp tiếp cận hiệu quả trong quản trị TVET theo ngành, bao gồm hoạt động của hội đồng kỹ năng nghề;
  4. hiểu thêm về những vấn đề quan trọng cần được giải quyết khi thành lập ủy ban ngành nhặm phục vục hệ thống TVET tại các cấp;
  5. thảo luận thách thức và cơ hội của việc cải cách hệ thộng quản lý TVET hiện tại của Việt Nam;
  6. tiến tới xác định các hoạt động và vấn đề cần phải thực hiện nhằm thiết lập hệ thống quản lý TVET theo ngành tại Việt Nam;