Người lao động giải trí

Tập huấn Khởi sự và Phát triển Kinh doanh cho Người Lao động Giải trí

Tăng cường năng lực kinh tế cho người lao động trong ngành dịch vụ giải trí nhạy cảm có thể giúp họ thương lượng các điều kiện làm việc an toàn hơn, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế và hỗ trợ việc chuyển đổi công việc. Với sự hỗ trợ của ILO, hai khóa tập huấn về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh sẽ được tổ chức cho 50 nam và nữ làm việc trong ngành dịch vụ giải trí nhạy cảm nhằm hỗ trợ họ triển khai các kế hoạch kinh doanh hoặc phát triển việc kinh doanh của mình.

Khoảng 50 nam và nữ lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí sẽ tham gia hai khóa tập huấn về kỹ năng khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội. Khóa tập huấn do Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, sử dụng bộ tài liệu CBED do ILO phát triển.

Hoạt động này nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ việc tạo thu nhập cho 50 lao động giải trí thông qua hoạt động tăng cường năng lực kinh doanh nhằm giúp họ thực hiện các kế hoạch kinh doanh của mình hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh mà họ đang triển khai;
  • Chia sẻ kết quả và bài học thu được từ hoạt động với các đối tác ba bên và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực phát triển nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân rộng mô hình can thiệp.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 107
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi