Thanh tra lao động

Tập huấn về điều kiện làm việc cho thanh tra viên mới vào ngành

Tập huấn do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2016.

Mục tiêu chung: Nhằm tăng cường năng lực cho 25 thanh tra viên mới về thanh tra điều kiện làm việc dựa theo kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của học viên, đồng thời tăng cường năng lực cho giảng viên thanh tra mới.

Các mục tiêu cụ thể: 

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có khả năng:
  • Trình bày được nôi dung chính tiêu chuẩn quốc tế về thanh tra lao động (C81);
  • Trình bày được mục đích, ý nghĩa và các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động;
  • Trình bày được mục đích, ý nghĩa và các quy định của pháp luật liên quan về đối thoại và thương lượng tập thế, thỏa ước lao động tập thế;
  • Trình bày được những nội dung cơ bản và quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tiền lương;
  • Áp dụng được các kỹ năng trong thanh tra, kiểm tra để phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp liên quan đến việc tuân thủ pháp luật về tiền lương
  • Trình bày được những nội dung cơ bản và các quy định của pháp luật và các văn bản hưởng dẫn về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và nghỉ chế độ;
  • Mô tả được những nội dung chính của tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của Việt nam liên quan đến sử dụng lao động chưa thành niên;
  • Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác thanh tra, phát hiện các sau pháp trong việc áp dụng kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.