Hội thảo Tăng cường Hợp tác giữa Ngành Lao động và Công an trong Lĩnh vực đưa Người Việt Nam đi Làm việc ở Nước ngoài

Mục đích

  • Xác định nguy cơ mua bán người trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
  • Xem xét vai trò chức năng của các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài;
  • Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa cơ quan lao động và cơ quan công an trong việc phòng ngừa, hỗ trợ, và bảo vệ nạn nhân mua bán người trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài;
  • Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan lao động và cơ quan công an trong việc phòng ngừa, xác định, hỗ trợ, và bảo vệ nan nhân mua bán người.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org