Tập huấn cho Thanh tra viên lao động về phương pháp tiếp cận phòng ngừa trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh tra năm 2016 trong ngành xây dựng

Các lớp tập huấn cung cấp cho thanh tra viên kiến thức và hiểu biết về Chiến dịch Thanh tra lao động 2016 cũng như những kỹ năng cần thiết để tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch với cách tiếp cận phòng ngừa.

Chiến dịch Thanh tra lao động 2016 tập trung vào ngành xây dựng là ngành có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất về số lượng các vụ tai nạn và tỷ lệ tử vong. Ngoài những nguy cơ về An toàn vệ sinh lao động, những trường hợp gần đây cho thấy công nhân lao động trong ngành xây dựng phải làm việc trong điều kiện làm việc không thích hợp như phải làm việc thêm giờ quá nhiều, làm việc không có hợp đồng lao động hoặc không được hưởng an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chiến dịch thanh tra lao động 2016, chủ sử dụng lao động và công nhân lao động trong ngành xây dựng được nâng cao nhận thức và khuyên khích tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam và những chuẩn mực lao động quốc tế, đặc biệt là những yêu cầu liên quan tới An toàn vệ sinh lao động. Với mục tiêu tăng cường năng lực cho thanh tra viên lao động, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các khóa tập huấn cho thanh tra viên lao động để họ có thể thực hiện tốt hơn vai trò tư vấn của mình đối với các doanh nghiệp xây dựng dựa vào phương pháp tiếp cận phòng ngừa.