Tập huấn giảng viên nguồn thanh tra lao động

Tập huấn được tổ chức cho nhóm 20 giảng viên nguồn sử dụng bộ tài liệu tập huấn thanh tra lao động mới xây dựng. Khoá tập huấn sẽ diễn ra ở Hòa Bình trong 3 ngày từ 23-25 tháng 3 năm 2016.

Khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực các giảng viên nguồn trong việc thực hiện các hoạt động tập huấn cho thanh tra lao động sử dụng bộ tài liệu tập huấn mới xây dựng trong khuôn khổ dự án.