Chương trình Hội thảo Đánh giá năm thứ 3 việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử của VAMAS dành cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài