Trang web về Bộ Luật Lao động cung cấp thông tin đầy đủ cho người lao động, người sử dụng lao động

Trang web đã hòa mạng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực.

Tin | Ngày 31 tháng 3 năm 2021
HÀ NỘI – Các chi tiết về Bộ Luật Lao động 2019 và các văn bản dưới luật hiện có thể được truy cập trực tuyến tại trang web http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/.

Trang web được hòa mạng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực.

Trang web bao gồm toàn văn của Bộ Luật, chia theo từng điều, các văn bản dưới luật đi kèm, các câu hỏi thường gặp thuộc các chủ đề được quan tâm, câu hỏi trắc nghiệm và các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

Trang web do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng, quản trị và vận hành, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Trang web hướng tới mục đích hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và công chúng dễ dàng tiếp cận thông tin và tài liệu liên quan đến Bộ Luật Lao động 2019.

Bộ Luật Lao động sửa đổi được thông qua vào tháng 11 năm 2019. Bộ Luật phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Bộ Luật Lao động 2019 cũng chú trọng hơn tới việc thực hiện thương lượng tập thể tự nguyện, một công cụ cần thiết đối với một nền kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong tiến trình hội nhập toàn cầu sâu rộng.

Hỗ trợ của ILO đối với quá trình xây dựng trang web Bộ Luật Lao động 2019 thuộc khuôn khổ dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ.(*) Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo thỏa thuận hợp tác số IL-29690-16-75-K-11. 100% chi phí của dự án hoặc chương trình được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 5,1 triệu USD. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ.