Việc làm thỏa đáng

Xây dựng khung hợp tác mới hướng tới việc làm thỏa đáng tại Việt Nam

Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững của Việt Nam cho giai đoạn 2022-2026 sẽ tiếp nối các ưu tiên của chương trình hiện tại về việc làm, an sinh xã hội và quan hệ lao động, đồng thời giải quyết các thách thức mới nổi.

Tin | Ngày 12 tháng 3 năm 2021
HÀ NỘI – Vào ngày 10 tháng 3, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng các đối tác ba bên gồm cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động đã có phiên thảo luận đầu tiên về xây dựng Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững của Việt Nam giai đoạn tiếp theo.

Chương trình hợp tác cho giai đoạn 2022-2026 sẽ thiết lập khuôn khổ về chính sách, quy định, các chương trình và hành động do các đối tác ba bên, các bộ ngành và các bên liên quan tại Việt Nam cũng như các đối tác phát triển, trong đó có ILO, thực hiện hướng tới mục tiêu đạt được việc làm thỏa đáng cho Việt Nam.

Tại hội thảo tham vấn, nhiều ý kiến đã được nêu lên về những thách thức mới nổi cần được giải quyết trong 5 năm tới. Những thách thức đó bao gồm dân số già hóa, sự chuyển dịch theo hướng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, phát triển kỹ năng, tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu, những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tình trạng phi chính thức, nền kinh tế gig (dựa trên nền tảng số), biến đổi khí hậu, Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV và các thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới.

Hội thảo cũng đánh giá việc thực hiện Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững giai đoạn 2017-2021. Các đại biểu đều nhất trí rằng ba ưu tiên của Chương trình hiện tại – bao gồm phát triển môi trường kinh doanh và tạo việc làm; mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, giảm đói nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; và xây dựng quan hệ lao động hài hòa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế – vẫn tiếp tục phù hợp trong 5 năm tới.

Chương trình này sẽ được xây dựng phù hợp với Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc cho cùng giai đoạn và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2021-2030 của Việt Nam.

Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ILO cùng xây dựng và giám sát việc triển khai thực hiện.

Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững giai đoạn 2022-2026 là chương trình hợp tác lần thứ tư được thực hiện tại Việt Nam.