Chương trình Quốc gia Việc làm Bền vững

Chương trình hợp tác ILO – Việt Nam mới ưu tiên tạo việc làm, an sinh xã hội và quản trị thị trường lao động

Chương trình Hợp tác Quốc gia ILO-Việt Nam về Việc làm Bền vững giai đoạn 2017-2021 sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.

Tin | Ngày 14 tháng 11 năm 2016
HÀ NỘI - Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm bền vững (DWCP) – một khuôn khổ hợp tác giữa ILO và Việt Nam - giai đoạn 2017-2021 sẽ tập trung vào thúc đẩy tạo việc làm, an sinh xã hội, và quản trị thị trường lao động.

Bản chương trình hướng tới kết quả này đang ở giai đoạn cuối của quá trình xây dựng và được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

DWCP có 3 ưu tiên chính, với ưu tiên số một là "thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững".

Ưu tiên thứ hai tập trung vào "mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được".

Chương trình đồng thời cũng hướng tới "xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc".

Quá trình soạn thảo DWCP bao gồm các buổi tham vấn với các đối tác của ba bên của ILO – Chính phủ, công đoàn, và tổ chức của người của sử dụng lao động, cũng như các cơ quan của Liên Hợp Quốc và nhà tài trợ.

"Tôi hy vọng rằng thông qua quá trình xây dựng DWCP mới, chúng ta có thể giải quyết không chỉ câu hỏi cần làm gì, mà còn làm như thế nào," Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cho biết. "Tôi tin rằng chúng ta nên thiết kế chương trình hợp tác theo hướng tạo điều kiện phối hợp thực hiện các chính sách quốc gia giữa đối tác tại các cấp trung ương và địa phương, đồng thời góp phần xây dựng năng lực thể chế cho các bên tham gia.”

DWCP gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia giai đoạn 2016-2020; và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) cũng được xem xét và lồng ghép vào các hoạt động của ILO.

DWCP đồng thời cùng bao trùm một khung thời gian với Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc Việt Nam giai đoạn 2017-2021.

Đây là chương trình DWCP lần thứ ba của Việt Nam. DWCP giai đoạn trước diễn ra trong thời gian 2012-2016.

Việt Nam trở thành thành viên của ILO từ năm 1992 và văn phòng ILO tại Việt Nam được thành lập năm 2003.