Bản tin

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2014

Đây là bản tin quý số 9 của ILO Việt Nam.

Bản tin quý số 9 của Văn phòng ILO tại Việt Nam lần này tập trung vào vấn đề phát triển kỹ năng và năng suất lao động - một trong những chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng về Phát triển nguồn nhân lực APEC tại Hà Nội.