Bản tin Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2013

Bản tin quý số 5 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ việc thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tương lai phát triển của các tổ chức công đoàn, sáng kiến nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, cho tới cảnh báo về nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội.