Video những thực hành tốt của Dự án ENHANCE

Video này giới thiệu về những tác động của Dự án ILO Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE) do USDOL tài trợ, theo ba hợp phần: Nâng cao năng lực; nâng cao nhận thức và can thiệp trực tiếp. Thông qua các cuộc phỏng vấn những người thụ hưởng và các đối tác, video chia sẻ việc cải thiện sinh kế các hộ gia đình thụ hưởng, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi lao động trẻ em, nâng cao năng lực ứng phó với lao động trẻ em cho các đơn vị có liên quan và những tác động tích cực đến thái độ và nhận thức về lao động trẻ em trên toàn quốc. Video cũng nêu lên những thách thức chính trong quá trình giải quyết lao động trẻ em tại Việt Nam và sự hỗ trợ của dự án để vượt qua những thách thức này.

Ngày xuất bản: Ngày 12 tháng 8 năm 2022 |