Nhà giáo và những thay đổi trong thế giới việc làm và giáo dục

Việc học tập suốt đời sao cho hiệu quả và đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả mọi người là điều cần thiết để có một tương lai việc làm tốt hơn. Nếu các nhà giáo, người đào tạo và nhân viên hỗ trợ thực hiện được tham vọng này, họ sẽ cần làm chủ công nghệ và kỹ thuật học tập mới, và được hỗ trợ nhằm giải quyết các trách nhiệm mới nảy sinh thêm.

Ngày xuất bản: Ngày 24 tháng 11 năm 2021 | Quy mô/thời gian: 1:33