#Phê chuẩn Công ước số 190

Chung tay vì một thế giới việc làm không có bạo lực và quấy rối

Nơi làm việc phải an toàn cho tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi. Công ước số 190 của ILO hướng tới mục tiêu chấm dứt bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm, bao gồm cả bạo lực về giới. Công ước nhấn mạnh vào việc bảo vệ nhân phẩm và sự tôn trọng cho tất cả mọi người.

Ngày xuất bản: Ngày 21 tháng 9 năm 2021 |