Cam kết về Lao động trong EVFTA và Những sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động 2019

Video giới thiệu ngắn gọn về Các cam kết lao động, các thiết chế thực thi, và trình tự xử lý bất đồng trong Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam. Đồng thời, sản phẩm cũng nhấn mạnh vào các sửa đổi, bổ sung của Bộ luật lao động 2019 đáp ứng yêu cầu thực thi EVFTA. Các quy định sửa đổi có liên quan tới ba nhóm tiêu chuẩn lao động cơ bản, gồm tự do liên kết và thương lượng tập thể; bảo đảm bình đẳng và không phân biệt đối xử trong lao động; bảo vệ lao động chưa thành niên và xóa bỏ lao động trẻ em.

Ngày xuất bản: Ngày 04 tháng 4 năm 2021 |

Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) là Hiệp định Thương mại Tự do thuộc thế hệ mới (FTA) ký kết giữa Việt Nam và 27 nước thành viên thuộc Liên minh Châu Âu. Hiệp định được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019 , được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8 tháng 6 năm 2020.

Trong 17 Chương của EVFTA, Chương thứ 13 về “Thương mại và Phát triển bền vững” nhấn mạnh vào các quyền lao động và bảo vệ môi trường bền vững, để đảm bảo rằng việc tự do thương mại sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững và hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp đạt được các lợi ích kinh tế bình đẳng.

Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), với sự hỗ trợ của ILO, xây dựng một video clip về EVFTA nhằm truyền tải các nội dung về các cam kết lao động, cơ chế giám sát, các sửa đổi và bổ sung của Bộ luật Lao động 2019 trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do thuộc thế hệ mới này.