Kinh tế tuần hoàn giúp thúc đẩy việc làm thỏa đáng

COVID-19 đã cho thấy sức khỏe, việc làm thỏa đáng và bảo vệ môi trường bền vững có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn – sửa chữa, tái sử dụng và tái chế -- là chìa khóa để đạt được các chuỗi cung ứng bền vững và có thể thúc đẩy việc làm thỏa đáng.

Ngày xuất bản: Ngày 18 tháng 2 năm 2021 |