Video

Tiếng nói từ thế giới việc làm: người công nhân may

Câu chuyện của một nữ công nhân may có thể cho thấy phần nào những khía cạnh của thị trường lao động Việt Nam.