Bản tin dự án ENHANCE, Số 1

Dự án ENHANCE xin vui mừng chia sẻ bản tin số 1 của dự án. Các bản tin ENHANCE sẽ được phát hành 6 tháng 1 lần để cung cấp các thông tin về hoạt động, tiến triển, kinh nghiệm cũng như các bài học và tác động của dự án

Nội dung bản tin

1, Quá trình và kết quả lựa chọn địa bàn dự án.

2, Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2016: Hội thảo vận động chính sách và phim hoạt hình.

3, Góc nghiên cứu: Khảo sát đầu vào, Điều tra kiến thức, thái độ và hành vi, Đánh giá nguy cơ an toàn sức khỏe và lao động(OSH), Đánh giá năng lực kỹ thuật và nhu cầu thể chế (TCINA), Phân tích chuỗi giá trị, Đánh giá về truyền thông đại chúng.

4, Các hoạt động sắp tới.

5, Phỏng vấn với giám đốc văn phòng ILO Việt Nam.