Thể lệ cuộc thi: Bảo vệ sức khỏe xã hội toàn dân, vì sự gắn kết và thịnh vượng của xã hội Việt Nam

Cuộc thi dành cho các bạn sinh viên tại Việt Nam với mục đích nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về bảo vệ sức khỏe xã hội.