Tài liệu cho báo chí: Giới thiệu dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

Tài liệu tóm tắt giới thiệu các cấu phần quan trọng của dự án