Báo cáo đánh giá Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững 2017-2021

Đây là bài trình bày của tư vấn tại Hội thảo đánh giá cuối kỳ Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững 2017-2021

Bài trình bày | Ngày 26 tháng 3 năm 2021