COVID-19

Bản tin "COVID-19: Thực trạng - Tác động và Ứng phó - những điều Công đoàn và Người sử dụng lao động cần biết"

Bản tin đặc biệt về COVID-19 giới thiệu những nội dung nổi bật về các tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp và người lao động, đồng thời giới thiệu một số công cụ giúp các công đoàn và người sử dụng lao động ứng phó hiệu quả với những thách thức mà COVID-19 mang lại nhằm bảo đảm việc làm và sức khỏe cho người lao động.