Bản tin Quan hệ Lao động số 30 – Quý III - 2019

Quan hệ lao động ở Việt Nam ngày càng phát triển và nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống thông tin về quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam hiện tại bị giới hạn, sơ sài và không đáp ứng nhu cầu thực tế. Những người quan tâm đến quan hệ lao động nói chung và những người trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến quan hệ lao động nói riêng không có cơ hội tiếp cận thông tin cần thiết để có cái nhìn rộng hơn về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF) – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ Lao động (CIRD) – Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Cục QHLĐTL) – Bộ Lao động,Thương binh - Xã hội (Bộ LĐTBXH) xây dựng Bản tin Quan hệ lao động định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ một cách khách quan và đầy đủ.

Tài liệu dự án | Ngày 19 tháng 12 năm 2019
Bản tin Quan hệ Lao động số 30 này đã được phát hành vào Quý III – 2019. Nội dung chủ yếu trong Bản tin số 30 bao gồm:
• Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống hỗ trợ quan hệ lao động trong bối cảnh mới.
• Những nội dung cơ bản của Công ước số 98 về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể.
• Những hỗ trợ của ILO thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể thực chất và hiệu quả ở Việt Nam.
• Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp - Thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất, hiệu quả tại Hải Phòng.
• Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban bí thư về xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới.
• Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình quan hệ lao động.