Sơ lược

Lịch sử hình thành chính sách lao động ở Việt Nam

Bản sơ lược trình bày những chính sách lao động nổi bật và nhiệm vụ của chúng hướng tới việc làm thoả đáng trong mỗi giai đoạn lịch sử, và đề ra những giải pháp trong thời gian tới tại Việt Nam.

Bài trình bày | Ngày 27 tháng 8 năm 2019