Bản tin quan hệ lao động số 29 – Quý II-2019

Quan hệ lao động ở Việt nam ngày càng phát triển và nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống thông tin về quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam hiện tại bị giới hạn, sơ sài và không đáp ứng nhu cầu thực tế. Những người quan tâm đến quan hệ lao động nói chung và những người trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến quan hệ lao động nói riêng không có cơ hội tiếp cận thông tin cần thiết để có cái nhìn rộng hơn về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF) – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ Lao động (CIRD) – Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Cục QHLĐTL) – Bộ Lao động,Thương binh - Xã hội (Bộ LĐTBXH) xây dựng Bản tin Quan hệ lao động định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ một cách khách quan và đầy đủ.

Tài liệu dự án | Ngày 22 tháng 8 năm 2019
Bản tin QHLĐ số 29 này đã được phát hành vào vào Quý II – 2019. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, với sự hỗ trợ của Dự án NIRF – ILO, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, dự đoán sự phát triển của QHLĐ và tư vấn cho Cục QHLĐTL cũng như các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng các chính sách về QHLĐ. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện chức năng cung cấp thông tin về QHLĐ cho các đối tác xã hội.

Nội dung chủ yếu trong Bản tin số 29 bao gồm:
- Nhìn lại 10 năm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ ở Việt Nam
- Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể - Ý nghĩa đối với Việt Nam và lộ trình phê chuẩn
- Quản trị lao động phát triển chính sách quan hệ lao động quốc gia hiệu quả
- Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về quan hệ lao động tại tỉnh Đồng Nai
- Quy định mới về cho thuê lại lao động
- Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội và chỉ tiêu ngành lao động-thương binh và xã hội năm 2019