Tổ chức của người lao động và chủ lao động

Người lao động ăn trưa tại canteen một nhà máy may mặc.

Xem thêm ảnh về các tổ chức của người lao động và chủ lao động tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Cơ cấu ba bên của ILO là một cơ cấu đặc biệt và duy nhất trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Cơ cấu này cho đại diện của người lao động và chủ sử dụng lao động tiếng nói ngang bằng với các chính phủ trong việc hoạch định các chính sách và chương trình của ILO.

Tổ chức của người lao động:


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) được giao nhiệm vụ đại diện cho các lợi lợi ích của người lao động là một tổ chức công đoàn duy nhất và thống nhất tại Việt Nam được tạo thành từ 18 Công đoàn Quốc gia và Liên đoàn Lao động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Số thành viên của Tổng LĐLĐVN đến nay là hơn 6 triệu người. Ông Đặng Ngọc Tùng hiện đang là Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tổ chức của người sử dụng lao động:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đóng vai trò quan trọng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp (tư nhân, nhà nước và các công ty nước ngoài) và là thành viên của Tổ chức Quốc tế của Người sử dụng Lao động (IOE). Ông Vũ Tiến Lộc hiện đang là Chủ tịch VCCI

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
(VCA) là một tổ chức của người sử dụng lao động khác trong đó có tới 17.000 thành viên hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc. Ông Võ Kim Cự hiện đang là Chủ tịch VCA.