လုပ်ငန်းခွင်မှာ Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လျော့ချခြင်း လုပ်ငန်းစစ်ဆေးချက ်များ ရက်စွဲ ၆.၄.၂၀၂၀

လုပ်ငန်းခွင်များ၌ COVID- 19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် လျော့ပါးစေရေး ဘေးအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ အတွက် ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစစ်ဆေးချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး အလုပ်သမားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး ကိုကာကွယ်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းဖြင့် COVID-19 အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန် ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။