பணியில் உள்ள ேகாவிட் 19-ஐ தடுத்தல் மற்றும் குைறத்தல் ெசயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல்

பணியிடங்களில் COVID-19 ஐத் தடுப்பதற்கும் குறைப்பதற்கும் இடர் மதிப்பீடு மற்றும் இடர் நிர்வாகத்தின் பயனுள்ள செயல்முறைகள் தேவை. இந்த கருவி COVID-19 அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கான எளிய மற்றும் கூட்டு அணுகுமுறையை தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான ஒரு படியாக வழங்குகிறது.