Постер за Светскиот ден за безбедност и здравје при работа

безбедност и здравје при работа при употреба на хемиски супстанци