Επιθεώρηση Εργασίας και Αδήλωτη Εργασία στην ΕΕ

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει το ρόλο των εθνικών συστημάτων επιθεώρησης εργασίας στην ΕΕ λειτουργώντας ως μέρος μιας απάντησης στρατηγικής πολιτικής στην αδήλωτη εργασία. Οργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Εργασίας και το Πρόγραμμα Επιθεώρησης της ΔΟΕ (LAB/ADMIN), σε συνεργασία με τη Μονάδα Εργατικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η συγκριτική μελέτη έχει ως στόχο να καλύψει το κενό της γνώσης στις Επιθεωρήσεις Εργασίας για το πώς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την απάτη, την αδήλωτη εργασία και τις προκλήσεις στην άτυπη οικονομία. Η μελέτη καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων και συστάσεων που θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις μελλοντικές έρευνες και δραστηριότητες σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.

Ελπίζουμε ότι η τρέχουσα συγκριτική μελέτη θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες για τη βελτίωση των δικών τους συστημάτων επιθεώρησης εργασίας, προσφέροντας μια ανασκόπηση των επιλεγμένων εθνικών ορθών πρακτικών και στρατηγικών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013), το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδρύθηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των ευκαιριών, και να συμβάλει έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 (Europe 2020 Strategy) στους τομείς αυτούς.