Kako firme mogu da poštuju i podrže prava osoba sa invaliditetom i iskoriste prednosti inkluzije

Vodič za firme o pravima osoba sa invaliditetom

"Vodič za firme o pravima osoba sa invaliditetom – Kako firme mogu da poštuju i podrže prava osoba sa invaliditetom i iskoriste prednosti inkluzije" predlaže konkretne postupke i mere koje kompanije mogu da preduzmu kako bi sprovele dobre prakse koje omogućuju inkluziju osoba sa invaliditetom na radnom mestu, tržištu i u zajednici - u skladu sa relevantnim konvencijama i okvirima UN-a.

Veliki broj kompanija širom sveta je uspostavio politike, prakse i inicijative koje obezbeđuju poštovanje i podršku za prava osoba sa invaliditetom, kao i njihovu inkluziju u ulozi zaposlenih, klijenata, snabdevača i članova zajednice. Neke od ovih mera su propisane zakonom, ali mnoge prevazilaze puke zakonske zahteve prepoznajući značaj ljudskih prava i poslovne argumente u korist inkluzije. Cilj ovog vodiča je da firmama pomogne da razumeju prava osoba sa invaliditetom, kako da ih poštuju i podrže, kao i da ih informiše o mogućnosti da unaprede sopstvenu konkurentnost i drživost tako što će pomenutu podršku pružiti u skladu sa relevantnim konvencijama i okvirima Ujedinjenih nacija (UN).