Think.COOP Një Orientim mbi Modelin e Biznesit Koooerativ

Kjo është një punë e hapur për të gjithë nën Kompetencën e Liçencës Ndërkombëtare të Creative Commons Jotregtare Pjesë e Pjesë 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Përdoruesit mund të ripërdorin, ndajnë, përshtasin, dhe të mbështeten në punën origjinale në mënyrë jo tregtare, siç cilësohet në Liçencë. Çdo punë e re që përdor përbajtjen origjinale duhet të mbajë liçencën e CC-BY-NC-SA license. Zyra Ndërkombëtare e punë ILO duhet t´i atribuohet shumë qartë merita si pronari i punës origjinale. Përdorimi i emblemës të ILO nuk lejohet të vendoset në punën e përdoruesve.