ILO is a specialized agency of the United Nations
Promoting jobs, protecting people
ILO home > Publications > Một vài nét cơ bản về ILO ...

Một vài nét cơ bản về ILO

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội cho phụ nữ và nam giới có được việc làm bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng. Mục tiêu hoạt động của tổ chức là xúc tiến các quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội về việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại xã hội về các vấn đề có liên quan tại nơi làm việc. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc chủ chốt của Chương trình Việc làm Bền vững của ILO, lồng ghép các hoạt động của ILO phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc tế, cấp vùng, cấp địa phương và cấp quốc gia.

A A+A++  Print  Email
close

Email

Một vài nét cơ bản về ILO

To

Email address:
Separate multiple addresses with a comma (,)

Your details:

Your Name:
Your Email:
Send
Share this content
Skip to top
© 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Copyright and permissions | Privacy policy | Fraud alert | Disclaimer