Đẩy mạnh tính cạnh tranh và sự thịnh vượng của Việt Nam thông qua việc làm tốt hơn và hội nhập sâu hơn vào khu vực ASEAN

Báo cáo Tóm lược về Việt Nam giới thiệu một số kết quả từ nghiên cứu của ILO và ADB có tựa đề "Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung"