องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ไอแอลโอ เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติเพียงหน่วยงานเดียวที่มีการดำเนินงานแบบไตรภาคีที่รัฐบาล ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างจากประเทศสมาชิก 187 ประเทศ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานแรงงาน พัฒนานโยบายและจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทั้งหญิงและชาย

Date issued: 24 September 2016 | Size/duration: 03:31