მულტინაციონალურ კორპორაციებსა და სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული პრინციპების სამმხრივი დეკლარაცია

მიღებულია შრომის საერთაშორისო ბიუროს ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ 204–ე სესიაზე (ჟენევა, ნოემბერი, 1977 წ.) და ცვლილებები შეტანილია 279–ე (ნოემბერი, 2000 წ.), 295–ე (ნოემბერი, 2006 წ.) და 329–ე (მარტი, 2017 წ.) სესიებზე