Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Maldives > Criminal and penal law

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Maldives - Subject: Criminal and penal law

 1. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Criminal Procedure Code Amendment Act (Act No. 21/2022). (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)) - Legislation on-line

  Adoption: 2022-11-24 | MDV-2022-L-113974

 2. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Juvenile Justice Act, 2019 (Act No. 18/2019) (ޤާނޫނުނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ) - Legislation on-line

  Adoption: 2019 | MDV-2019-L-110454

 3. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Criminal Procedure Code (Act No. 12/2016). (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) - Legislation on-line

  Adoption: 2016-04-18 | Date of entry into force: 2017-07-03 | MDV-2016-L-106006

 4. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Sexual Offences Act (No. 17/2014).

  Adoption: 2014-05-13 | MDV-2014-L-110296

  The Act sets out the sexual offences in the Maldives and the procedures relating to those offences.

 5. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing Act, 2014 (Act No. 10 of 2014). - Legislation on-line Legislation on-line

  Adoption: 2014 | MDV-2014-L-102858

  Provides for the prohibition and prevention of money laundering and financing of terrorism, and procedures related thereto.

 6. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Domestic Violence Act (No. 3/2012). - Legislation on-line

  Adoption: 2012-04-23 | MDV-2012-L-110266

 7. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Judicature Act of the Maldives (Act No. 22/2010). - Legislation on-line

  Adoption: 2010 | MDV-2010-L-105999

 8. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Law on Special Provisions Act to Deal with Child Sex Abuse Offenders (No.12/2009).

  Adoption: 2009 | MDV-2009-L-110297

 9. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Prevention and Prohibition of Corruption Act, 2000 (Act No. 2/2000). - Unofficial English translation

  Adoption: 2000-08-31 | MDV-2000-L-85771

  Provides for measures to prevent the offer and acceptance of bribery, the prevention and prohibition of attainment of undue advantage or the facilitation of attainment of undue advantage through use of influence from position, and the prevention of such.

 10. Maldives - Criminal and penal law - Law, Act

  Prevention of Terrorism Act 1990 (Act No. 10/1990). - Unofficial English translation

  Adoption: 1990-12-09 | MDV-1990-L-85772

  Sets out what is to be construed as an act of terrorism. Provides for offences and penalties for violations of these.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer