La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Eslovaquia (349) >

Nombre original: Vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení
Nombre: Notification No. 46/2010 of the Ministry of labour, social affairs and family providing for the protection of occupational health and safety of forestry work and regulating the professional requirements for execution of certain task and manipulation of certain technical equipment.
País: Eslovaquia
Tema(s): Protección en ciertos sectores de actividad económica
Tipo de legislación: Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza
Adoptado el: 2010-01-29
Entry into force:
Publicado el: Zbierka zákonov, 2010-02-11, Ciaska 25, pp. 291-302
ISN: SVK-2010-R-87040
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=87040&p_lang=es
Bibliografía: Zbierka zákonov, 2010-02-11, Ciaska 25, pp. 291-302
Notification on-line in Slovak Notification on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (Consultado el 2011-09-20)
Resumen/cita: Section 1: Notions
Section 2: Details related to general principles of prevention
Section 3: Details of professional capacity
Section 4: Forest work with chain-saw
Section 5: Timber extraction
Section 6: Timber gathering
Section 7: Manipulation of timber and its storing
Section 8: Transportation of timber, its loading and unloading
Section 9: Collection of seeds
Section 10: Repealing provisions
Section 11: Entry into force
Annex 1: Details of health and safety protection while working with chain-saw
Annex 2: Details of health and safety protection during timber extraction
Annex 3: Details of health and safety protection during timber gathering
Annex 4: Details of health and safety protection during manipulation and storing of timber
Annex 5: Details of health and safety protection during the transport of timber, its loading and unloading
Texto(s) básico(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer