La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Eslovaquia >

Nombre original: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným zenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim zenám, zoznam prác a pracovísk spojených so specifickým rizikom pre tehotné zeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace zeny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto zien
Nombre: Ordinance No. 310/2010 amending the Ordinance No. 272/2004 establishing the list of tasks and workplaces that are forbidden to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers, list of tasks and workplaces with special risks to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers and establishing some duties of employers employing these categories of women
País: Eslovaquia
Tema(s): Condiciones de trabajo
Tipo de legislación: Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza
Adoptado el: 2010-06-09
Entry into force:
Publicado el: Zbierka zákonov, 2010-07-02, Ciaska 116, P. 2491
ISN: SVK-2010-R-87027
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=87027&p_lang=es
Bibliografía: Zbierka zákonov, 2010-07-02, Ciaska 116, P. 2491
Ordinance on-line in Slovak Ordinance on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (Consultado el 2011-07-25)
Resumen/cita: Incorporates into Slovak legislation the EU Directive 92/85/CEE of 19 October 1992.
Texto(s) básico(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer