La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Eslovaquia (349) > Funcionarios y trabajadores del servicio público (37)

Nombre original: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o státnej sluzbe príslusníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej sluzby, Zboru väzenskej a justičnej stráze Slovenskej republiky a zelezničnej polície v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nombre: Act No. 61/2008 amending the consolidated Act No. 73/1998 on the service of the members of the Police Force, of the Slovak information service, of the judicial and penitentiary guardians and of the Railway Police.
País: Eslovaquia
Tema(s): Funcionarios y trabajadores del servicio público
Tipo de legislación: Ley
Adoptado el: 2008-02-13
Entry into force:
Publicado el: Zbierka zakonov, 2008-02-29, Ciastka 25, pp. 482-489
ISN: SVK-2008-L-84803
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84803&p_lang=es
Bibliografía: Zbierka zakonov, 2008-02-29, Ciastka 25, pp. 482-489
Act on-line in Slovak Act on-line in Slovak Elektronická zbierka zkáonov, IURA EDITION, spol. s r. o., Slovakia PDF PDF (Consultado el 2010-11-22)
Resumen/cita: Amends Sections 1, 43, 48, 65, 75, 84, 85, 87, 88. Adds the Section 88a about the supplement for risk. Modifies Sections 89 - 91, 93. Adds Section 93a concerning the supplement for language knowledge. Modifies Sections 94 - 99; adds Section 99a concerning the supplement for members of plane and helicopter crews. Amends Sections 100 - 105, 109, 130, 141, 143, 196, 268. Adds Sections 287c and 287d containing transitory provisions.
Annex 1a giving characteristics of salary classes of members of police corps is also in amended as well as the First part of the Annex 2 establishing the levels of supplement for management position.
Texto(s) modificado(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer