La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Eslovaquia >

Nombre original: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorsích predpisov v znení neskorsích predpisov
Nombre: Act No. 474/2008 amending the consolidated Act No. 553/2003 on remuneration of certain employees during performance of works of public interest and amending the consolidated Act No. 152/1994 on social fund and on modification of the Act No. 286/1992 on income tax.
País: Eslovaquia
Tema(s): Salarios
Tipo de legislación: Ley
Adoptado el: 2008-10-30
Entry into force:
Publicado el: Zbierka zakonov, 2008-11-28, Ciastka 174, pp. 4138-4148
ISN: SVK-2008-L-84792
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84792&p_lang=es
Bibliografía: Zbierka zakonov, 2008-11-28, Ciastka 174, pp. 4138-4148
Act on-line in Slovak Act on-line in Slovak IURA EDITION, spol. s r. o. , www.zbierka.sk, Bratislava, Slovakia PDF PDF (Consultado el 2011-04-18)
Resumen/cita: In the Act No. 553/2003:
Amends sections 1, 2, 4 - 7a, 8, 10 - 14; adds section 14a about supplement for performance; amends sections 18, 19; adds section 19a concerning the inactive stand-by at the working place; amends section 21; adds section 21a concerning compensation for stand-by work during crisis situation; amends section 22 concerning advance payment for work in public interest abroad, as well as 23 and 24. Amends Sections 26 - 29 and adds Sections 32a and 34

In the Act No. 152/1994:
Amends Sections 4(1), 6(2) and adds Section 10.
Texto(s) modificado(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer